NIVELUL LICEAL – PROFIL PEDAGOGIC

ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A

SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • carte de identitate sau certificat de naştere
 • carnet de note vizat pe anul şcolar în curs, din care să reiasă media 10 la purtare şi media generală mai mare de 8,50 pentru clasele V – VIII

Documentele se trimit pe adresa secretariat@anastasiapopescu.ro, însoțite de numărul de telefon al unuia dintre părinți.

Detaliile probelor se află în documentul pe care îl puteți descărca aici.

Aveți întrebări? Ne puteți suna oricând la numărul de telefon 0726126808 sau ne puteți scrie pe adresa de mail de mai sus.

Vă așteptăm cu drag!

 

PROBELE DE APTITUDINI – DETALII ŞI PROCEDURĂ DE NOTARE

1. PROBA DE INTERVIU

Proba constă în:

 • a) participare la o conversație candidat – comisie, pe o temă dată (va fi verificată capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție);
 • b) lectură expresivă la prima vedere;
 • c) recitarea a două – trei strofe dintr-o poezie (la alegere);

Aptitudinile investigate sunt:

 • abilitățile de comunicare, exprimarea argumentată a unui punct de vedere;
 • dicția.

 

2. PROBA DE APTITUDINI FIZICE

Proba constă în:

 • a) Reproducerea, după model, a două – trei exerciții vizând aparatul locomotor;
 • b) Trei – patru elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor gimnaziale, executate izolat;

 

Aptitudinile investigate sunt:

 • memorie motrică și coordonare;
 • starea funcțională a coloanei vertebrale;
 • funcție normală a sistemului cardio-respirator.

 

3. PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE

Proba constă în realizarea unui studiu de natură statică cu două sau trei obiecte.
Timpul de lucru: 1,5h

Aptitudinile investigate sunt:

 • receptarea culorilor, a proporțiilor dintre obiecte;
 • încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.

 

4. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE

Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:

 • a) Intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci piese, învățate în clasele anterioare;
 • b) Reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

Aptitudinile investigate sunt:

 • Auzul muzical;
 • Simțul ritmic;
 • Memoria muzicală;
 • Calitățile vocale.

 

PROCEDURA DE NOTARE ȘI COMISIA

 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu „admis” sau „respins”.
 2. Respingerea la o probă atrage după sine obținerea calificativului „respins” la probele de aptitudini.
 3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare.
 4. Comisia pentru probele de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu și unul de liceu.
 5. Președintele comisiei este directorul unității de învățământ.
Regulamentul de organizare și funcționare a colegiilor și liceelor pedagogice din România

In Monitorul Oficial nr. 272 din 10.04.2019 a fost publicat Regulamentul de organizare si functionare a colegiilor si liceelor pedagogice din Romania, din 22.03.2019.

CAPITOLUL I
Cadrul de reglementare

Articolul 1
Prezentul regulament de organizare si functionare a colegiilor si liceelor pedagogice din Romania, denumit in continuare Regulament, integreaza viziunea, misiunea si principiile care guverneaza invatamantul preuniversitar romanesc, asa cum sunt acestea definite la art. 3 lit. a) -u) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, neafectand drepturile, libertatea, demnitatea si imaginea elevilor, parintilor, angajatilor si partenerilor scolii.

Articolul 2
Prezentul regulament cuprinde prevederi specifice filierei vocationale pedagogice si se aplica in colegiile si liceele pedagogice preuniversitare, precum si in celelalte unitati de invatamant preuniversitar care scolarizeaza elevi in filiera vocationala, profilul pedagogic.

CAPITOLUL II
Principii de organizare si finalitatile invatamantului pedagogic preuniversitar

Articolul 3
Unitatile de invatamant preuniversitar pedagogic sunt organizatii complexe care ofera oportunitati de educatie si instruire din perspectiva pregatirii tinerilor pentru o societate bazata pe cunoastere si a promovarii dezvoltarii durabile.

Articolul 4
Misiunea invatamantului preuniversitar pedagogic este de a asigura elevilor competentele necesare formarii initiale pentru specializarile educator-puericultor, invatator/invatatoare, educator/educatoare, invatator-educatoare, instructor de educatie extrascolara si mediator scolar.

Articolul 5
(1) Invatamantul preuniversitar pedagogic promoveaza politicile educationale si managementul centrat pe traditia unanim recunoscuta si apreciata a invatamantului pedagogic preuniversitar romanesc, din perspectiva obiectivelor specifice stabilite prin planurile de dezvoltare institutionala, in functie de cerintele pietei muncii si ale comunitatilor locale si regionale.
(2) Invatamantul preuniversitar pedagogic urmareste si asigura cu consecventa cresterea performantelor in zona excelentei, militand pentru intarirea colaborarii scolii cu parintii, comunitatea locala si societatea civila, pentru sporirea eficientei activitatilor educative scolare si extrascolare si pentru optimizarea implicarii in programe educative si civice regionale si europene.
(3) Orientarea cu tinta spre educatie, centrarea pe activitati scolare si extrascolare cu promovarea educatiei timpurii, a solidaritatii, a dialogului, a identitatii comune europene prin cultivarea valorilor nationale si a patriotismului constituie prioritati si finalitati ale invatamantului si educatiei pedagogice preuniversitare.

TITLUL II
Organizarea si functionarea colegiilor si liceelor pedagogice

CAPITOLUL I
Organizarea si functionarea colegiilor si liceelor pedagogice

Articolul 6
(1) Colegiile si liceele pedagogice sunt unitati de invatamant cu personalitate juridica (PJ) care scolarizeaza copii si elevi la urmatoarele niveluri ale invatamantului preuniversitar: prescolar, primar, gimnazial, liceal si postliceal.
(2) Pentru specializarile de la profilul pedagogic, cursuri liceale, scolarizarea se realizeaza incepand cu clasa a IX-a, admiterea fiind conditionata de promovarea unor probe de aptitudini specifice, in conformitate cu prevederile din anexa nr. 1 la prezentul regulament.
(3) Colegiile si liceele pedagogice au grupe si clase de aplicatie proprii, atat la nivel prescolar, cat si la nivel primar.
(4) In situatiile in care colegiile si liceele pedagogice nu au un numar suficient de grupe si/sau clase de aplicatie pentru a acoperi in conditii optime necesarul de grupe/clase pentru practica pedagogica, aceasta se poate organiza si desfasura si la gradinite/scoli primare limitrofe, prin decizie a inspectorului scolar general, la solicitarea motivata a conducerii colegiului/liceului pedagogic.
(5) Invatamantul preuniversitar pedagogic se organizeaza si functioneaza exclusiv ca invatamant cu frecventa, activitatea desfasurandu-se in mod obligatoriu in prima jumatate a zilei, atat pentru clasele/grupele de aplicatie, cat si pentru clasele de liceu din cadrul specializarilor de profil care organizeaza si desfasoara practica pedagogica.

Articolul 7
Inscrierea copiilor si elevilor la grupele si clasele de aplicatie ale colegiilor si liceelor pedagogice se face pe baza unor criterii specifice, aprobate in consiliile de administratie ale acestor institutii si avizate de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

Articolul 8
Colegiile si liceele pedagogice scolarizeaza elevi in filiera vocationala, profilul pedagogic, pentru urmatoarele specializari:
a) invatator/invatatoare;
b) educator/educatoare;
c) educator-puericultor;
d) invatator-educatoare;
e) instructor de educatie extrascolara;
f) mediator scolar.

Articolul 9
(1) Elevii de la filiera vocationala, profilul pedagogic, care nu obtin la sfarsitul anului scolar media de minimum 8 (opt) la purtare si medii anuale de minimum 6 (sase) la disciplinele limba si literatura romana/limba si literatura materna, matematica/aritmetica si la disciplinele pedagogice nu mai pot continua studiile la acest profil.
(2) Elevii care pe parcursul anului scolar nu dovedesc vocatie pedagogica si nu indeplinesc cerintele prevazute la alin. (1) sunt transferati in anul scolar urmator la alte profiluri/specializari, cu respectarea legislatiei in vigoare si a regulamentelor de organizare si functionare a unitatilor de invatamant la care se transfera.

Articolul 10
(1) Transferul elevilor in cadrul profilului pedagogic se poate efectua in cadrul aceleiasi specializari pana la inceputul clasei a XII-a, cu exceptiile prevazute de Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.079/2016, cu modificarile si completarile ulterioare (ROFUIP).
(2) Transferul elevilor in cadrul profilului pedagogic de la o specializare la alta se poate realiza pana la finalizarea ciclului inferior al liceului, cu respectarea prevederilor generale in domeniu stipulate in ROFUIP si cu obligativitatea ca elevul sa fi sustinut si promovat examenele de diferenta si sa fi efectuat la specializarea pe care a urmat-o pana la momentul transferului practica pedagogica.
(3) La colegiile/liceele pedagogice si la clasele cu profilul pedagogic de la celelalte unitati de invatamant preuniversitar nu se pot transfera elevi corigenti sau cu nota scazuta la purtare.

Articolul 11
(1) In mod exceptional, pe parcursul sau la sfarsitul semestrului I al clasei a IX-a, la filiera vocationala, profilul pedagogic, se pot transfera elevi de la alte licee/profiluri, cu conditia ca acestia sa fi sustinut si promovat probele de aptitudini in sesiunea specifica destinata probelor pentru admiterea la colegiile si liceele pedagogice, sa sustina si sa promoveze examenele de diferenta, sa fi avut media de admitere cel putin egala cu a ultimului elev din clasa la care se transfera si cu recuperarea pe parcursul semestrului al II-lea a practicii pedagogice aferente semestrului I al anului scolar in curs.
(2) Dupa inceperea semestrului al II-lea al clasei a IX-a transferul elevilor de la alte filiere si profiluri nu mai este posibil.

 

Puteți citi aici întregul Regulament de organizare și funcționare a colegiilor și liceelor pedagogice