Educație+, proiect finantat de Uniunea Europeana

Acțiunea Cheie 1 – mobilităţi în domeniul educaţiei școlare

Proiect Erasmus+
Descrierea proiectului – obiective


Contextul în care funcționează școala noastră, specificul comunității școlare, cerințele elevilor și ale părinților, profilul profesional al personalului didactic determină o permanentă preocupare la nivel managerial pentru identificarea unor soluții optime care să susțină strategiile de dezvoltare instituțională într-un context cât mai deschis către sistemele de educație europeană, în strânsă corelare cu obiectivele programului Erasmus + pentru Acțiunea Cheie 1, privind : predarea și învățarea limbilor moderne și promovarea diversității ligvistice europene și a conștientizării interculturalității, pentru a sprijini modernizarea sistemelor de educație și de formare, în special printr-o politică de cooperare sporită.
Pornind de la nevoile identificate anterior, considerăm necesară o reorganizare a modului de abordare a curriculum-ului, prin introdcerea predării unor cursuri opționale cu componenta CLIL, predate în limba engleză: geografie, muzică și educație fizică, valorificându-se astfel competențele lingvistice dobândite de elevi în cadrul orelor de limbi moderne predate intensiv și în paralel în cadrul școlii noastre, la toate nivelurile. De asemenea, având în vedere că profesorii care predau limbile franceză și germană la gradiniță și la nivelul primar au o experiență didactică insuficientă, fiind debutanți, au nevoie de formarea unor competente de predare-învățare timpurie a acestor limbi moderne.
Pe de altă parte, introducerea unor metode și procedee moderne în demersul educațional și a unor metode specifice educației non-formale în cadru formal va avea un impact pozitiv asupra calității mediului educațional din școală și asupra capacității elevilor de a se adapta evoluţiei, schimbărilor și transformărilor permanente din societate.
Prin urmare, scopul proiectului nostru este creșterea capacității instituției de a crea un mediu educațional de calitate, incluziv și diversificat, în vederea creșterii motivației și implicării elevilor în propria dezvoltare, prin abordarea inovativă a predării-învățării limbilor străine și integrarea acestora în disciplinele non-lingvistice și prin utilizarea metodelor și instrumentelor specifice educației non-formale în contexte formale.
Obiectivele vizate prin proiect sunt următoarele:


O1. Dobândirea de competențe de predare a disciplinelor non-lingvistice în limba straină de către 1 profesor de limba engleză și 3 profesori din ariile curriculare om și societate, educație fizică și sport și arte, prin participare la cursuri de formare și job shadowing, pentru a inova și imbunătăți calitatea predării-învățării limbilor moderne, prin introducerea unor cursuri opționale cu componenta CLIL, predate în limba engleză pentru disciplinele: geografie, muzică și educație fizică, la clasele primare, începând cu anul școlar 2018-2019;
O.2. Dezvoltarea abilităților de predare a limbilor moderne la nivelurile preșcolar și primar, prin participarea în primul an de proiect a 2 profesori din aria curriculara limba și comunicare (1 de germană și 1 de franceză), la cursuri de formare în domeniul utilizării metodelor moderne în predarea-învățarea timpurie a limbilor franceză și germană.
O.3. Creșterea capacității dezvoltare strategică și de utilizare a unor metode și instrumente specifice educației non-formale, în cadrul activităților curriculare, extracurriculare și de evaluare, prin participarea la cursuri de formare a unui învățător, a unui profesor pentru învățământul gimnazial, a trainer-ului Mind Lab, a coordonatorului pentru proiecte și programe din sectorul 1 și a directorului educativ al școlii, în vederea integrării, începând cu anul școlar 2018-2019, a unor abordări și metode non-formale în activitățile cu elevii, la nivelurile primar și gimnazial, în managementul activităților educative și în desfășurarea cursului de Mind Lab.


Integrarea competentelor dobândite în dezvoltarea strategică a școlii


Realizarea mobilităților prevăzute în cadrul acestei propuneri de proiect va determina schimbări în domeniile importante ale dezvoltării instituționale și anume : organizarea curriculumului, resurse umane și materiale, dezvoltarea relațiilor comunitare, a dimensiunii europene a educației și management educațional.


a. La nivel de curriculum
In urma participarii la cursul Practical Methodology for Teachers Working with CLIL si la activitatea de job shadowing din CEIP Andrés García Soler, din Lorca, Spania, se vor introduce in oferta educationala a scolii cursuri optionale cu componenta CLIL, predate in limba engleza: geografie, muzica si educatie fizica . De asemenea, elemente specifice CLIL vor fi introduse in planificarea si predarea orelor de limbi straine de la ciclul gimnazial.
In urma participarii la cursurile: „Activité ludiques en classe de FLE” si „Deutsch für Kinder (3 – 7 Jahre)”, elevii de nivel prima vor beneficia in activitatile la clasa de introducerea unor metode noi dobandite de profesori in timpul stagiului, (avand in vedere rezultatele nenumaratelor studii europene care au aratat ca invatarea limbilor straine de la varste mici contribuie semnificativ la dezvoltarea intelectului);
In urma participarii la cursul „Non-formal education at school. Methods and tools to empower students learning”, se vor contura doua directii de dezvoltare. In primul rand, vor fi adapate si integrate metodele si tehnicile specifice educatiei non-formale in cadrul disciplinelor abilitati practice, stiinte, educatie civica si disciplinele din aria curriculara limba si comunicare si in activitatile extracurriculare. In al doilea rand, in cadrul strategic institutional va fi prevazuta realizarea unor proiecte transcurriculare, la nivelurile primar si gimnazial, organizate sub diferite forme (pe grupe, pe clase sau la nivel interinstitutional) utilizand metode nonformale. De asemenea, abordarea proiectului Mind Lab, foarte popular in randul elevilor, va fi redefinita si imbunatatita prin utilizarea de catre trainer a metodelor non formale .
b.Resurselor umane si materiale
Participarea la activitatile de formare va genera un plus de valoare profesionala echipei scolii si implicit imaginii acesteia, precum si o mai mare coeziune colectivului didactic; vom avea 11 profesori formati in context european, capabili sa initieze schimbare in activitatile adresate elevilor dar si in activitatile comisiilor metodice.
Diseminarea si valorizarea rezultatelor invatarii realizata de participantii la mobilitati, prin ateliere de lucru, intalniri formale si informale la nivelul scolii si al municipiului, vor stimula implementarea rezultatelor invatarii in diferite contexte educationale si imbunatatirea continua a serviciilor educative, precum si preocuparea altor cadre didactice de a participa la actiuni de formare europeana.
Ghidul metodologic, adresat profesorilor, continand noile metode si instrumente de predare invatare experimentate, va imbogati centrul de resurse al scolii, alaturi de playlist-uri cu cantece in lmbile germana si franceza, repertoriu de jocuri didactice, programe scolare si suporturi pentru cursuri optionale cu componenta CLIL, predate in limba engleza: geografie, muzica si educatie fizica.
c. Management
Experienta acumulata de directorul educativ, prin participarea la cursul de formare privind educatia nonformala, va influenta pozitiv calitatea managementului activitatilor curriculare si extracurriculare, prin redefinirea strategiilor de lucru in acest domeniu si a tintelor strategice din PDI.
Directorul va dobandi competente de monitorizare si evaluare a modului in care profesorii utilizeaza strategii de învățare care facilitează dezvoltarea gândirii critice a elevilor și capacitatea acestora de a aplica si transfera cunoștințele în cadrul unor proiecte tematice.
Directorul si profesorii participanti la stagiile de formare din cadrul proiectului vor stabili contacte in scopul initierii de proiecte in vederea dezvoltarii dimensiunii europene prin parteneriate scolare in cadrul programului Erasmus +.
Coordonatorul de proiecte si programe din sectorul 1 va utiliza competentele formate atat in scopul derularii unor proiecte cu elevii, cat si in scopul realizarii unor activitati de teambuilding la nivelul colectivului didactic.
d. Comunitatea locala
Prin implementarea proiectului, a valorificarii si diseminarii rezultatelor acestuia, prestigiul si vizibilitatea scolii in comunitate vor creste. Postarea pe site-ul scolii (pagina de facebook) a rezultatelor formarii, a diferitelor initiative derulate in activitatile cu elevii, beneficiari ai noilor abordari didactice si publicarea de catre profesorii implicati a unor articole in revista scolii vor contribui la cresterea increderii familiilor in calitatea educatiei furnizate de scoala.

Rezultatele invatarii

 1. Participarea a 3 profesori (geografie, muzica si educatie fizica) la activitati de job-shadowing in CEIP Andrés García Soler, din Lorca, Spania si a unui profesor de limba engleza la cursul Practical Methodology for Teachers Working with CLIL.
  Prin observarea directa a unor activitati demonstrative de predare a unor discipline non lingvistice in limba engleza (CLIL total si partial), prin discutiile cu coordonatorul departamentului de Engleza si prin consultarea materialelor care le vor fi puse la dispozitie, paticipantii se vor familiariza cu metodele si strategiile specifice acestui demers didactic si vor dezvolta urmatoarele:
  -abilitati/competente: de a planifica, proiecta si organiza activitati de tip CLIL (total si partial) ce vor fi transpuse in realizarea unor programe CDS (o ora/saptamana la geografie, clasa a IV-a, educatie fizica, clasa a III-a, muzica, clasa a II-a); realizarea de materiale suport pentru centrul de resurse didactice;
  -deprinderi de utilizare a metodelor specifice CLIL la clasa;
  -abilitati de lucru intr-o echipa transdisciplinara;
  -atitudine deschisa spre nou si invatare continua, in context european.
 2. Participanta la Cursul „Activité ludiques en classe de FLE” isi va dezvolta:
  -abilitatii/competente didactice noi privind integrarea metodelor cu caracter ludic in cadrul FLE, mai ales in contextul invatarii timpurii a limbii franceze;
  -integrarea unor metode de lucru specifice FLE in activitatile cu prescolarii si scolarii mici in cadrul orelor desen, pictura, colaj si muzica;
  -deprinderi privind utilizarea imaginilor si a sunetelor in lectie, prin alegerea celor mai adecvate activitati de joc care sa faciliteze exprimarea, care sa dezvolte competente-cheie;
  -atitudine deschisa spre nou si invatare continua, in context european.
 3. Participanta la „Deutsch für Kinder (3 – 7 Jahre)” – Germana pentru copii ( 3-7 ani)
  – abilitatii/competente didactice noi privind predarii limbii germane ca limbă străină la copiii de de 3-7 ani; proiectarea in mod creativ a unor strategii de invatare care sa faciliteze exprimarea elevilor prin joc; abilitatea de a integra in activitatile la clasa metode şi tehnici didactice interactive de predare, invatare si evaluare; abilitatea de a crea resurse didactice noi: un playlist de cantece in limba franceza si germana, clasice si actuale, culegere de jocuri didactice si povesti interactive, imbogatind centru de resurse pentru nivel prescolar si primar.
  -deprinderi privind valorificarea continua, la clasa, a potentialul formativ al cartilor ilustrate, al povestilor interactive si al cantecelor de miscare; deprinderi privind adaptarea corespunzatoare a jocurilor la nevoile pedagogice ale grupelor de copii/elevi;
  – atitudine deschisa spre nou si invatare continua, in context european.
 4. Participantii la cursul „Non-formal education at school. Methods and tools to empower students learning” vor dezvolta:
  – abilitati de adaptare a principiilor, metodelor si instrumentelor specifice educatiei non-formale, la specificul scolii; abilitati de exploatare a metodelor non-formale in cadrul proiectelor trans-curriculare; de a utiliza abordari pedagogice centrate pe nevoile elevilor; abilitati de lucru intr-o echipa transdisciplinara; abilitati de monitorizare si evaluare modului de integrare a metodelor de învățare non-formale; abilitatea de a folosi tehnicile si instrumentele necesare implementarii proiectelor nonformale;
  – competente de proiectare a unui cadrul strategic care sa integreze abordari nonformale in activitatile curriculare si extracurriculare;
  – competentele de comunicare, solutionare a conflictelor prin negociere si mediere.
  – competente vizand transferul metodelor specifice educatiei non-formale in contexte formale, la diferite discipline (stiinte, comunicare, educatie civica, muzica), la toate nivelurile, respectiv de a realiza a „Ghidul practic de metode si instrumente inovative de predare invatare”, adresat profesorilor.
  – atitudine proactiva, deschisa spre implicarea in propria formare, in context european.